$\text{Baby Step/Giant Step Algorithm}$ 用于解决这样一类同余方程的方法

$$a^x \equiv b\pmod c$$

结合原根的知识还能解决模数有原根的$N$次剩余问题

$$x^n \equiv b\pmod c$$

基础问题 $a^x\equiv b\pmod c$

具体来说,BSGS的思路就是分块预处理+hash

下面分情况讨论:

Case gcd(a,c) == 1

欧拉定理可知$x$的取值范围不会大于$\varphi(c)$,我们直接取$x<c$即可。

$a,c$互素时,存在$a$在模$c$意义下的逆元。

令分块的大小为$\lceil\sqrt c\rceil$,即我们将解的形式限定为$x=A\times\lceil\sqrt c\rceil - B,A,B\in[0,\lceil\sqrt c\rceil]$,直接将$a^B$的部分放到同余式右侧。

现在需要解决的问题变成:

$$a^{A\times\lceil\sqrt c\rceil}\equiv b\times a^{B}\pmod c$$

 • 首先预处理,枚举$b\times a^B$的取值,并将其存下来(hash)
 • 枚举$A$的取值,并查看是否存在对应的$B$是得两侧相等。
 • 得到结果,或者无解。

Case gcd(a,c) != 1

一个比较好的想法是,我们将其转换成互素的情况。

由于$ax\equiv b\pmod c, g=\gcd(a, b, c)$可以转化成 $$\frac{a}{g}x\equiv \frac{b}{g}\pmod{\frac{c}{g}}$$

同样的,我们也可以不断去消去$c$中与$a$不互素的部分,从而达到目的

具体步骤为:

 • $a\times a^{x-1}\equiv b\pmod c$
 • $g=(a,c)$,若$g\nmid b$则无解
 • $\frac{a}{g}\times a^{x-1}\equiv \frac{b}{g}\pmod{\frac{c}{g}}$
 • 循环操作直到$(a,c)=1$或$\frac{a^k}{G}=\frac{b}{G}$

代码模板

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ll qpow(ll x, ll n, ll mod) {
 ll res = 1LL;
 for (x %= mod; n > 0LL; n >>= 1, x = x * x % mod) {
  if (n & 1LL) res = res * x % mod;
 }
 return (res + mod) % mod;
}

// a^x EQUIV n (MOD mod), and gcd(a, mod) = 1
ll BSGS(ll a, ll n, ll mod) {
 a %= mod, n %= mod;
 if (n == 1LL || mod == 1LL) return 0LL;

 unordered_map<ll, ll> bs;
 ll S = sqrt(mod) + 1;

 ll base = n;
 for (ll k = 0, val = base; k <= S; k++) {
  bs[val] = k, val = val * a % mod;
 }
 base = qpow(a, S, mod);
 for (ll x = 1, val = base; x <= S; x++) {
  if (bs.count(val)) return x * S - bs[val];
  val = val * base % mod;
 }
 return -1; // No solution
}

pair<ll, ll> exgcd(ll a, ll b) {
 bool neg_a = (a < 0), neg_b = (b < 0);
 ll x = 1, y = 0, r = 0, s = 1;
 while (b != 0LL) {
  ll t = a / b;
  r ^= x ^= r ^= x -= t * r;
  s ^= y ^= s ^= y -= t * s;
  b ^= a ^= b ^= a %= b;
 }
 return {neg_a ? -x : x, neg_b ? -y : y};
}

ll inv(ll a, ll mod) {
 auto [res, _] = exgcd(a, mod);
 return (res % mod + mod) % mod;
}

// a^x EQUIV n (MOD mod), and gcd(a, mod) != 1
ll exBSGS(ll a, ll n, ll mod) {
 a %= mod, n %= mod;
 if (n == 1LL || mod == 1LL) return 0LL;

 ll k = 0, val = 1;
 for (ll g = __gcd(a, mod); g != 1LL; g = __gcd(a, mod)) {
  if (n % g != 0LL) return -1; // No solution
  mod /= g, n /= g;
  val = val * (a / g) % mod, k++;
  if (val == n) return k;
 }
 ll res = BSGS(a, n * inv(val, mod) % mod, mod);
 return ~res ? res + k : res;
}

$N$次剩余问题(离散对数)

要求模数要有原根,令为$g$。

 • 两侧取离散对数得到$N\log x\equiv \log b\pmod{\varphi(c)}$
 • 求出右侧$\log b$,即求$g^y\equiv b\pmod c$
 • 现在转换为一次同余式的求解

例题代码

51nod 1038 X^A mod P

题目链接

X^A mod P = B,其中P为质数。给出P和A B,求< P的所有X。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
#define all(a) begin(a), end(a)

ll qpow(ll x, ll n, ll mod) {
 ll res = 1LL;
 for (x %= mod; n > 0LL; n >>= 1, x = x * x % mod) {
  if (n & 1LL) res = res * x % mod;
 }
 return (res + mod) % mod;
}

// a^x EQUIV n (MOD mod), and gcd(a, mod) = 1
ll BSGS(ll a, ll n, ll mod) {
 a %= mod, n %= mod;
 if (n == 1LL || mod == 1LL) return 0LL;

 unordered_map<ll, ll> bs;
 ll S = sqrt(mod) + 1;

 ll base = n;
 for (ll k = 0, val = base; k <= S; k++) {
  bs[val] = k, val = val * a % mod;
 }
 base = qpow(a, S, mod);
 for (ll x = 1, val = base; x <= S; x++) {
  if (bs.count(val)) return x * S - bs[val];
  val = val * base % mod;
 }
 return -1; // No solution
}

tuple<ll, ll> exgcd(ll a, ll b) {
 ll x = 1, y = 0, r = 0, s = 1;
 while (b != 0LL) {
  ll t = a / b;
  r ^= x ^= r ^= x -= t * r;
  s ^= y ^= s ^= y -= t * s;
  b ^= a ^= b ^= a %= b;
 }
 return {a, x};
}

void solve() {
 ll a, b, p;
 cin >> p >> a >> b;

 ll phi = p - 1; // p is a prime number

 b %= p, a %= phi;

 vector<int> fact = [](int n) {
  vector<int> res;
  for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
   if (n % i == 0) {
    res.push_back(i);
    while (n % i == 0) n /= i;
   }
  }
  if (n != 1) res.push_back(n);
  return res;
 }(phi);

 ll root = [&fact, &phi](int p) {
  for (ll res = 2; res < p; res++) {
   bool ok = true;
   for (const ll &x : fact) {
    if (qpow(res, phi / x, p) != 1) continue;
    ok = false;
    break;
   }
   if (ok) return res;
  }
  return -1LL;
 }(p);

 ll L = BSGS(root, b, p);
 auto [g, inv] = exgcd(a, phi);
 /**
  * root^log(b) \equiv b (mod p)
  * 
  * a * log(ans) \equiv log(b) (mod phi)
  **/
 if (L % g != 0) return cout << "No Solution\n", void();

 a /= g, L /= g;
 ll mod = phi / g;

 L = (inv * L % mod + mod) % mod;

 vector<ll> ans;
 for (; L < phi; L += mod) {
  ans.push_back(qpow(root, L, p));
 }

 sort(all(ans));
 for (const ll &x : ans) cout << x << ' ';

 cout << '\n';
}

int main() {
 cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
 int T;
 cin >> T;

 while (T--) solve();
 return 0;
}